Δημοσιοποίηση της Πράξης «ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»


ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:


«Ενιαίου Τύπου Δημοτικό Σχολείο» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο, με Δικαιούχο την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ/Τομέα Παιδείας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Η Πράξη «ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» εντάσσεται στην Πρόσκληση ΕΔΒΜ29 της ΕΥΔ του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση, 2014-2020» με τίτλο « Παρεμβάσεις για την ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος, σχολικό έτος 2016-2017».


Θεματικός Στόχος της Πρόσκλησης είναι η «Επένδυση στην εκπαίδευση, κατάρτιση και επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη δια βίου μάθηση» και Επενδυτική Προτεραιότητα η «Μείωση και πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και προώθηση της ισότιμης πρόσβασης σε ποιοτική νηπιακή, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς επίσης και σε τυπικές, μη τυπικές και άτυπες δυνατότητες εκπαίδευσης για την επανένταξη στην εκπαίδευση και την κατάρτιση».

Ο ειδικός στόχος είναι η «Αύξηση των σχολικών μονάδων που λειτουργούν στο πλαίσιο του Νέου Σχολείου – Ενίσχυση των δομών και της ποιότητας της α/βάθμιας και β/βάθμιας εκπαίδευσης»


Η εν λόγω Πράξη υλοποιείται από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ/ Τομέα Παιδείας (πρώην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων) του ΥΠ.Π.Ε.Θ., ως δικαιούχος (Φορέας Υλοποίησης), στους Άξονες Προτεραιότητας 6, 8 και 9 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση, 2014-2020» με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση/Eυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Φορείς Λειτουργίας της Πράξης είναι η Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων κ’ Οργάνωσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και η Διεύθυνση Διοίκησης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

1.2. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Η δημιουργία ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, εδράζεται στη συνταγματική δέσμευση για παροχή ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση για όλους τους μαθητές της ίδιας βαθμίδας.

Με το ισχύον καθεστώς πολυτυπίας σχολείων στη Α/θμια εκπαίδευση προκύπτει ένα άδικο, ανορθολογικό και αντιπαιδαγωγικό δεδομένο: να προσφέρονται γνωστικά αντικείμενα (ΤΠΕ, ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ) καθώς και αυξημένες ώρες σε άλλα (Αγγλικά, Φυσική Αγωγή, Εικαστικά) μόνο σε ένα τύπο σχολείου, αυτό του ΕΑΕΠ (Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα), που αντιστοιχεί σε 1.337 σχολικές μονάδες, ενώ σε 2.218 μη ενταγμένα στο ΕΑΕΠ δημοτικά σχολεία δεν προσφέρονται αντίστοιχα διδακτικά αντικείμενα. Ταυτόχρονα, στα 2.218 δημοτικά σχολεία, οι 5 μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης ολοκληρώνουν τα μαθήματα 2 διδακτικές ώρες νωρίτερα (στις 12:25) από τους μαθητές των 1.337 ΕΑΕΠ, όπως επίσης οι μαθητές Γ΄ και Δ΄ τάξης 1 ώρα νωρίτερα (στις 13:15).

Η έμπρακτη εφαρμογή των αρχών της ισοτιμίας και της δικαιοσύνης στην Εκπαίδευση επιχειρείται με την ενιαία παροχή κοινών γνωστικών και διδακτικών αντικειμένων σε όλους τους τύπους δημοτικών σχολείων της χώρας από 4/θέσια και πάνω (περίπου 3.555 σχολικές μονάδες). Με την συνεπακόλουθη ενοποίηση των Εβδομαδιαίων Ωρολογίων Προγραμμάτων, αφού ελήφθη υπόψη εισήγηση του ΙΕΠ (Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής) καθώς και τα πορίσματα της Επιτροπής του Εθνικού Διαλόγου για την υποχρεωτική εκπαίδευση, καθιερώνεται ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΤΥΠΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ.

Ο νέος ενιαίος τύπος δημοτικού σχολείου εξασφαλίζει τον εμπλουτισμό και την επέκταση των προσφερόμενων νέων γνωστικών αντικειμένων (ΤΠΕ, ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ) στους μαθητές όλων των τύπων σχολείων από 4/θέσια και πάνω (περίπου 3.555 σχολικές μονάδες). Η λειτουργία του ενιαίου τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου ορίζεται από τις 8:00 έως 13:15 και για την ζώνη του προαιρετικού ολοήμερου προγράμματος από τις 13:15 έως τις 16:00.

Η λήξη του προγράμματος γενικεύεται για όλες τις τάξεις στη 13:15 και συντελείται με αναπροσαρμογή και εξισορρόπηση των ωρών των διδακτικών αντικειμένων μεταξύ των σχολείων με ΕΑΕΠ (1337 σχολικές μονάδες) και τους άλλους τύπους σχολείων (2218 σχολικές μονάδες).

Σε ό,τι αφορά στη λειτουργία της ζώνης του προαιρετικού ολοήμερου προγράμματος στον Ενιαίο Τύπο Δημοτικού Σχολείου η έναρξή της ορίζεται στη 13:15 και η λήξη της στις 16:00. Εξασφαλίζεται και γενικεύεται η ώρα μελέτης για όλους τους μαθητές με εκπαιδευτικό του κλάδου ΠΕ 70, ώστε, οι μαθητές να απαλλάσσονται, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, από τον φόρτο προετοιμασίας των μαθημάτων και των εργασιών της επόμενης ημέρας. Στη τρίτη ώρα του ολοήμερου προγράμματος προσφέρεται ένα σύνολο από επιλογές διδακτικών αντικειμένων (ΤΠΕ, Αγγλικά, Αθλητισμός, Εικαστικά, Θεατρική Αγωγή, Μουσική, Πολιτιστικοί Όμιλοι Δραστηριοτήτων) που δίνουν την ευκαιρία στην πολύπλευρη ανάπτυξη των ψυχοκινητικών και γνωστικών δεξιοτήτων των μαθητών.

Για την υποστήριξη της λειτουργίας του Ενιαίου Τύπου Δημοτικού Σχολείου προσλαμβάνονται εκπαιδευτικοί (δάσκαλοι και εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων). Τέλος, υλοποιούνται συμπληρωματικές δράσεις υποστήριξης της Πράξης (ενέργειες ενημέρωσης, προβολής και Δημοσιότητας, προμήθεια αναλωσίμων κ.λ.π.)